Azerbaijan

Azerbaijan

Good food
Good Beer
Great company

© Wado Kai College 1985-2016

The “Wado Kai College” and the “Wado Kai College of Karatedo” and the “Wado Kai College” Logos are the copyright of Tam Darcy, Principal Coach of the Wado Kai College.